Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 3/04/2008

Em plau comunicar-vos que per decret d´alcaldia d´avui mateix, amb el número 251, ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l´Ajuntament, per al proper dijous dia 27 de març, a les 21 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

I.- Part Resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de les actes de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2008 i de la sessió extraordinària de data 3 de març de 2008.

2.- Donar compte de la renúncia del regidor Sr. LLuís Vega Rodríguez del grup municipal de CiU i designació de nou regidor en substitució.

3.- Modificació del règim de dedicació de l´alcalde.

4.- Modificació del nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats competència del ple.

5.- Acceptació, si escau, de la subvenció atorgada pel departament d´educació de la Generalitat de Catalunya a l´Ajuntament de Cabrils com a titular d´una llar d´infants.

6.- Donar compte dels decrets de l´alcaldia número 184, 185 i 186 de data 4 de març de 2008, relatius a la nova organització municipal.

II.- Part de control

7.- Resolucions de l´alcaldia i actes de la Junta de Govern Local aprovades fins a la data.

8.- Mocions dels grups polítics municipals.

9.- Precs i preguntes.

Tanmateix, us adjunto còpia de l´esborrany de les actes de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2008 i de la sessió extraordinària de data 3de març de 2008, així com de les actes aprovades fins a la data de la Junta de govern local,i us faig avinent que els corresponents expedients estan a la vostra disposició a les dependències de secretaria.

La secretària interventora,

Montserrat Justribó Parra

Cabrils, 20 de març de 2008

Read Full Post »

Em plau comunicar-vos que per decret d´alcaldia d´avui mateix, amb el número 224, ha estat convocada sessió ordinària de Comissió Informativa, per al proper dijous dia 20 de març a les 13 hores, a la sala de reunions dela planta baixa de la Casa Consistorial, per tal d´estudiar i dictaminar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de l´acta de la sessió de data 21 de febrer de 2008.

A) Assumptes a dictaminar per a la seva posterior elevació al ple

2.- Modificació del règim de dedicació de l´alcalde.

3.- Modificació del nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats competència del ple.

4.- Aceptació de la subvenció atorgada pel departament d´educació de la Generalitat de Catalunya a l´Ajuntament de Cabrils com a titular d´una llar d´infants.

B) Mocions d´urgència

C) Precs i preguntes

Us faig avinent que els expedients corresponents estan a la vostra disposició a les dependències de secretaria.

La secretària,

Montserrat Justribó Parra

Cabrils, 17 de Març de 2008

Read Full Post »