Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Ajuntament’ Category

90px-Escut_de_Cabrils_svgMitjançantla present, es convoca Junta General Ordinària de la societat privada municipal SERVEIS I PROMOCIONS MUNICIPALS, SA que tindà lloc el proper dia 30 de juny de 2009, a les 21 hores, a la Sala de Plens de l´Ajuntament de Cabrils, per tractar els assumptes anotats al´ordre del dia i que són els següents:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de data 19 de març.

2. Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals de la societat i memòria corresponents a l´exercici tancat a 31 de desembre de 2008.

3. Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta d´aplicació del resultat del citat exercici.

4. Censura de la gestió social,i en el seu cas aprovació, durant l´exercici tancat a 31 de desembre de 2008.

La qual cosa us comunico als efectes previstos legalment.

Cabrils, 11 de juny de 2009.

El president

Joaquim Colomer Godàs

Read Full Post »

Amb registre 2008/2711, i per tal d´ avaluar la política de recepcions, hem sol.licitat el llistat d´urbanitzacions recepcionades i el detall dels acords i dels criteris presos per a cadascuna.

Read Full Post »

Em plau comunicar-vos que per decret d´alcaldia d´avui, amb el número 313, ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l´Ajuntament, per al proper dijous dia 24 d´abril, a les 21 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

I.- Part Resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de l´acta de la sessió ordinària de data 27 de març de 2008.

2.- Donar compte de la renúncia del regidor Sr. Xavier Albella Santamaria del grup municipal del VIC i designació de nou regidor en substitució.

3.- Aprovació, si escau, de l´expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d´exercicis anteriors.

4.- Moció sobre els drets humans a la Xina i la situació del Tibet, presentada pels grups  municipals de CiU i VIC.

II.- Part de control

5.- Resolucions de l´alcaldia.

8.- Mocions dels grups polítics municipals.

9.- Precs i Preguntes.

Tanmateix, us adjunto còpia de l´esborrany de l´acta de la sessió ordinària de data 27 de març de 2008, i us faig avinent que els corresponents expedients estan a la vostra disposició a les dependències de secretaria.

El secretari interventor acctal.,

José Luis Martínez Martínez

Cabrils, 18 d´abril de 2008

Read Full Post »

El passat dijous, segons vam anunciar a la nostra entrada de dia 14 d´abril, es va celebrar la Sessió ordinària de Comissió Informativa corresponent al mes d´abril. Van participar tots els vocals pertanyents als diferents partits polítics a excepció ERC-Consens per Cabrils.

A) Assumptes a dictaminar per a la seva posterior elevació al ple

2.- Aprovació, si escau, de l´expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsd´exercicis anteriors.

Vam informar que ens abstendríem al proper Ple però que, en cas de no rebre un procediment escrit que tractés de corregir aquests expedients en el futur, votaríem en contra en el futur.

B) Mocions d´urgència

CiU i VIC  van presentar una Moció d´urgència, urgència que es va aprovar, sobre els drets humans a la Xina i la situació del Tibet.

Vam anunciar que havíem de consultar amb el Partit, tractant-se d´un tema internacional, la nostra posició.

C) Precs i preguntes

Vam mostrar la nostra preocupació pel tractament que reben les instàncies sol.licitades i les preguntes efectuades als Plens.

A data d´avui continuen sense resposta:

Instàncies:

– Inventari de pous (4 d´abril)

– Fons fotogràfic, moviments associatius, urbanitzacions (3 d´abril)

Preguntes als Plens:

– Data de la celebració de la Comissió de Comptes (27 de març)

– Pressupost 2008 (27 març)

– Concurs per cobrir 4 places de policies (27 de març).

– Contracte de l´Empresa Casas i política de preus pel servei Cabrils/Vilassar de Mar (27 de març).

Gràcies.

Joan Manel Gallego Garcés

Regidor del Partit Partit Popular

 

Read Full Post »

Em plau comunicar-vos que per decret d´alcaldia d´avui mateix, amb el número 294, ha estat convocada sessió ordinària de Comissió Informativa, per al proper dijous dia 17 d´abril a les 13:00 hores, a la sala de reunions dela planta baixa de la Casa Consistorial, per tal d´estudiar i dictaminar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de l´acta de la sessió de data 20 de març de 2008.

A) Assumptes a dictaminar per a la seva posterior elevació al ple

2.- Aprovació, si escau, de l´expedient de reconeixement extrajudicial de crèditsd´exercicis anteriors.

B) Mocions d´urgència

C) Precs i preguntes

Us faig avinent que els expedients corresponents estan a la vostra disposició a les dependències de secretaria.

El secretari accidental,

Jordi Piera Castellví

Cabrils, 14 d´abril de 2008

Read Full Post »

FLASH INFORMATIU

Montserrat Justribó, Secretària de l´Ajuntament de Cabrils, ha deixat de treballar al nostre municipi amb data d´ahir, 8 d´abril. L´Equip de Govern ha decidit no renovar el contracte de la Secretària, que es va reincorporar a la corporació durant l´anterior govern CiU-VIC. Es el segón canvi de Secretària en menys d´un any.

Read Full Post »

Amb registre 2008/2302, i per tal de valorar les possibilitats hídriques del Poble, hem sol.licitat l´inventari dels pous de propietat pública i privada, així com les característiques dels mateixos. Especificar, si us plau, si en estan o no en ús.

Read Full Post »

Amb registre 2008/2284, i per tal de recolzar les tasques de comunicació del Partit Popular a Cabrils, hem sol.licitat:

1. Una selecció del Fons Fotogràfic de l´Ajuntament per tal de recolzar el blog del Partit a Cabrils.

2. LListat i dades de contacte dels moviments Associatius del Poble.

3. LListat i dades de contacte de les Urbanitzacions.

Read Full Post »

Em plau comunicar-vos que per decret d´alcaldia d´avui mateix, amb el número 251, ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l´Ajuntament, per al proper dijous dia 27 de març, a les 21 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

I.- Part Resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de les actes de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2008 i de la sessió extraordinària de data 3 de març de 2008.

2.- Donar compte de la renúncia del regidor Sr. LLuís Vega Rodríguez del grup municipal de CiU i designació de nou regidor en substitució.

3.- Modificació del règim de dedicació de l´alcalde.

4.- Modificació del nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats competència del ple.

5.- Acceptació, si escau, de la subvenció atorgada pel departament d´educació de la Generalitat de Catalunya a l´Ajuntament de Cabrils com a titular d´una llar d´infants.

6.- Donar compte dels decrets de l´alcaldia número 184, 185 i 186 de data 4 de març de 2008, relatius a la nova organització municipal.

II.- Part de control

7.- Resolucions de l´alcaldia i actes de la Junta de Govern Local aprovades fins a la data.

8.- Mocions dels grups polítics municipals.

9.- Precs i preguntes.

Tanmateix, us adjunto còpia de l´esborrany de les actes de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2008 i de la sessió extraordinària de data 3de març de 2008, així com de les actes aprovades fins a la data de la Junta de govern local,i us faig avinent que els corresponents expedients estan a la vostra disposició a les dependències de secretaria.

La secretària interventora,

Montserrat Justribó Parra

Cabrils, 20 de març de 2008

Read Full Post »

Em plau comunicar-vos que per decret d´alcaldia d´avui mateix, amb el número 224, ha estat convocada sessió ordinària de Comissió Informativa, per al proper dijous dia 20 de març a les 13 hores, a la sala de reunions dela planta baixa de la Casa Consistorial, per tal d´estudiar i dictaminar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de l´acta de la sessió de data 21 de febrer de 2008.

A) Assumptes a dictaminar per a la seva posterior elevació al ple

2.- Modificació del règim de dedicació de l´alcalde.

3.- Modificació del nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats competència del ple.

4.- Aceptació de la subvenció atorgada pel departament d´educació de la Generalitat de Catalunya a l´Ajuntament de Cabrils com a titular d´una llar d´infants.

B) Mocions d´urgència

C) Precs i preguntes

Us faig avinent que els expedients corresponents estan a la vostra disposició a les dependències de secretaria.

La secretària,

Montserrat Justribó Parra

Cabrils, 17 de Març de 2008

Read Full Post »

Older Posts »